...
P.POŻ.

Usługi P.POŻ.
Wrocław

Obecnie najważniejszym aktem prawnym ochrony P.POŻ. w Polsce jest Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 Sierpnia 1991 roku, która wraz z kilkudziesięcioma aktami prawnymi niższych rzędów reguluje prawo mające na celu chronić ludzi, mienie oraz środowisko przed pożarem i jego skutkami. W ustawie określone zostało kto odpowiada za bezpieczeństwo pożarowe danego miejsca, w jaki sposób bezpieczeństwo to ma zostać zapewnione, a także określono działania ratunkowe jakie mają być podejmowane w ramach ochrony P.POŻ.
Ustawa określa działania wynikające z ochrony przeciwpożarowej i ich finansowanie. Ochrona P.chroni człowieka w każdym możliwym miejscu i czasie, w którym może on być zagrożony pożarem. Także w Bezpieczeństwie i Higienie Pracy znalazła szczególne miejsce, ze względu na fakt iż w przypadku zakładu pracy za bezpieczeństwo pracowników i innych ludzi obecnych się na terenie zakładu odpowiada pracodawca. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej nakłada na właściciela budynku, obiektu budowlanego i terenu obowiązek zapewnienia im właściwej ochrony przeciwpożarowej poprzez:
 • Przestrzeganie wymagań techniczno-budowlanych
 • Wyposażenia obiektu w sprawnie działający i ogólnodostępny sprzęt gaśniczy
 • Zapewnienie możliwości ewakuacji i zadbanie o bezpieczeństwo osób przebywających na terenie obiektu.
 • Przygotowania obiektu do prowadzenia akcji ratowniczej
 • Zapoznania pracowników z zasadami ochrony P.POŻ. oraz ustalenia sposobów postępowania na wypadek wystąpienia miejscowego zagrożenia
Każdy budynek powinien być zaprojektowany i wykonany tak by w razie pożaru była zapewniona nośność konstrukcji, możliwa była ewakuacja ludzi a także zminimalizowane rozpowszechnianie się ognia.
Ludzie przebywający w pomieszczeniach powinni mieć zapewnioną możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce – na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej. Podjęcie przedsięwzięć oraz środków techniczno-organizacyjnych mających na celu umożliwienie szybkiego opuszczenia strefy zagrożenia ciąży na właścicielu zarządcy lub użytkowniku budynku. Na wyżej wymienionych spoczywa obowiązek opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (IBP), która ma zwiększyć bezpieczeństwo pożarowe osobom przebywającym w obiekcie, stworzyć możliwość szybkiej ewakuacji oraz ze względu na indywidualne jej opracowanie wymusić przeprowadzenie analizy stanu ochrony P.POŻ. i zweryfikować praktyczną realizacje zadań w niej założonych.

Wykrywaniu, zwalczaniu lub ograniczania skutków pożaru służą urządzenia przeciwpożarowe – są to stałe lub niestałe, uruchamiane samoczynnie lub ręcznie urządzenia gaśnicze lub zabezpieczające mające chronić życie ludzie i mienie. Wśród środków gaśniczych znajdują się:

 • Urządzenia dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO)
 • Urządzenia sygnalizacyjno – alarmowe.
 • Instalacje oświetlenia ewakuacyjnego.
 • Hydranty, zawory, pompy, gaśnice
 • Systemy i urządzenia oddymiające
 • Systemy i urządzenia chroniące przed wybuchem
 • Drzwi i bramy przeciwpożarowe (o ile wyposażono je w systemy sterowania)
 • Przeciwpożarowe wyłączniki prądu
 • Dźwigi dla ekip ratowniczych
Wszystkie urządzenia przeciwpożarowe, które zostały zastosowane w obiekcie powinny być poddawane przeglądom i konserwacjom zgodnie z zasadami, jakie zostały określone w Polskich Normach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta (lecz nie rzadziej, niż raz w roku). Konserwacja i przeglądy gaśnic zapewnić mają sprawność i odpowiednie działanie w chwili, gdy ich użycie będzie potrzebne.
Skorzystaj z najlepszej obsługi

Szkolenia przeciwpożarowe Wrocław

Wsparcie i doradztwo podczas kontroli

Oznaczanie dróg i sprzętów P.POŻ.

Reprezentacja Pracodawcy i Firm przed organami kontrolnymi

Instrukcje i dokumentacje

Realizacja zaleceń pokontrolnych PIP, UODO, Sanepid, PSP

Kompleksowa obsługa P.POŻ.

Przygotowanie do kontroli PIP, UODO, Sanepid, PSP

Szkolenia P.POŻ. Wrocław

Oferowane przez nasz szkolenia P.POŻ., przygotowują pracownika do bezpiecznej pracy, zmniejszają ryzyko wystąpienia pożaru oraz uczą postępować w wypadku jego zaistnienia.

Szkolenia swoimi zakresem obejmują:
– Ogólną problematykę zagrożeń pożarowych
– Efektywne powiadamianie o zagrożeniu
– Zapoznanie się z instrukcją pożarową obiektu
– Poznanie oznakowania i rozmieszczenia sprzętów gaśniczych
 -Zasady i przebieg bezpiecznej ewakuacji
– Użycie gaśnic i środków bezpieczeństwa pożarowego
 

Jesteś zainteresowany tą usługą?

Kompleksowa obsługa P.POŻ. Wrocław

Oferujemy stałą obsługę P.POŻ. Pomagamy spełnić obowiązki spoczywające na pracodawcy wynikające z przepisów bezpieczeństwa pożarowego. Realizujemy wizyty w ramach nadzoru oraz bieżące doradztwo.

Obsługa obejmuje:
– Szkolenia pracowników
– Opracowanie dokumentacji P.POŻ.
– Oznaczanie dróg ewakuacyjnych i sprzętów gaśniczych
– Tworzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (IBP)
– Kontrole bezpieczeństwa pożarowego obiektu
– Audyt P.POŻ.

Jesteś zainteresowany tą usługą?

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego Wrocław

Obowiązek sporządzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (IBP) spoczywa na właścicielu, zarządcy lub użytkowniku budynku. Instrukcja bezpieczeństwa powinna znajdować się  w każdym budynku przeznaczonym do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich. Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego przygotowuje osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia. Instrukcję należy aktualizować co najmniej raz na dwa lata, lub po zmianach wpływających na warunki P.POŻ.

Jesteś zainteresowany tą usługą?